Algemene voorwaarden MOTAIL

Ingeschreven in het handelsregister onder KVK-nummer 89264525

 Artikel 1. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van MOTAIL en op iedere overeenkomst tussen MOTAIL en haar Klant. Indien eenmaal onder de toepasselijke algemene voorwaarden is gecontracteerd, zijn deze algemene voorwaarden ook op latere Overeenkomsten onverkort tussen MOTAIL en de Klant van toepassing.
 2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 3. Klant: de rechtspersoon en/of natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van beroep en/of bedrijf die een aanbieding van MOTAIL heeft ontvangen en/of een Overeenkomst met Motail heeft gesloten voor de koop en levering van producten van MOTAIL;
 4. MOTAIL: de vennootschap onder firma, ingeschreven in het handelsregister onder KVK-nummer 89264525;
 5. Overeenkomst: schriftelijke afspraken tussen MOTAIL en de Klant;
 6. Indien MOTAIL bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik maakt van derden, dan zijn deze algemene voorwaarden ook van toepassing op de uitvoering door die derden.
 7. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 8. Afwijkingen van deze voorwaarden of een gedeelte daarvan, kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.
 9. Indien een bepaling in de Overeenkomst afwijkt van één of meer bepalingen van deze voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst. De overige bepalingen van de voorwaarden blijven in dat geval onverminderd van toepassing.
 10. Indien enig beding uit deze voorwaarden nietig blijkt of in rechte wordt vernietigd, laat dit de werking van de overige bedingen onverlet. MOTAIL is dan gerechtigd dat beding te vervangen door een beding dat de strekking hiervan zo veel mogelijk benaderd zonder nietig te zijn of vernietigd te kunnen worden.
 11. In geval van een (tekstueel) betekenisverschil of uitleg tussen verschillende taalversies van deze voorwaarden, geldt dat de Nederlandse tekst en uitleg naar Nederlands recht steeds leidend en bindend is.

Artikel 2. Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Alle offertes en aanbiedingen van MOTAIL zijn vrijblijvend, tenzij uit de offerte uitdrukkelijk anders blijkt. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. MOTAIL kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden, indien de Klant redelijkerwijs moet begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is MOTAIL daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij MOTAIL dat uitdrukkelijk schriftelijk bevestigt.
 4. MOTAIL behoudt zich het recht voor om de bestelling altijd geheel of gedeeltelijk te weigeren, bijvoorbeeld in de navolgende (niet limitatieve) gevallen. Indien:
 5. de bestelde producten niet voorradig zijn;
 6. de bestelde producten niet leverbaar zijn;
 7. de kosten voor verzending e.d. hoger zijn dan het factuurbedrag;
 8. de Klant nalaat facturen voor eerdere leveringen (tijdig) te betalen;
 9. de kredietwaardigheid van de Klant verslechtert;
 10. MOTAIL uit andere omstandigheden heeft moeten afleiden dat de Klant in de nakoming van een of meer verplichtingen jegens haar tekort zal schieten;
 11. de door de Klant aangeleverde informatie onjuist of onvolledig is;
 12. Eventueel later gemaakte (aanvullende) afspraken of wijzigingen alsmede toezeggingen binden MOTAIL enkel indien zij schriftelijk door haar zijn bevestigd of zodra zij is begonnen met de uitvoering van de door de Klant geplaatste bestelling.

Artikel 3. Overeenkomst en levering

 1. Een door MOTAIL opgegeven (lever)termijn geldt enkel als indicatie en betreft uitdrukkelijk geen fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen dat een bepaalde termijn als een fatale termijn dient te gelden. MOTAIL raakt ter zake levering pas in verzuim als zij rechtsgeldig schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn van ten minste veertien dagen is gegeven om alsnog te leveren.
 2. Levering geschiedt af bedrijf van MOTAIL, tenzij schriftelijk anders overeengekomen en bij Franco aflevering door afgifte aan de eerste vervoerder, als bedoeld in Incoterms versie 2020 van de International Chamber of Commerce (ICC).
 3. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Klant over op het moment waarop de producten in de macht van de Klant worden gebracht c.q. aan de eerste vervoerder vanaf de locatie van MOTAIL.
 4. De Klant is verplicht de producten af te nemen op het moment dat deze aan de Klant ter beschikking worden gesteld op de overeengekomen tijdstippen en plaatsen. Indien de Klant de afname weigert of geen informatie of instructies verstrekt die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is de Klant in verzuim. De producten worden dan geacht te zijn afgeleverd. MOTAIL kan dan besluiten:
 5. Producten voor rekening en risico van de Klant op te (laten) slaan en alle daarbij gemaakte kosten in rekening (te) brengen, met inbegrip van de volledige kosten van de betrokken verzekering en (extra) transportkosten, althans in ieder geval een vergoeding van 15% van het factuurbedrag inclusief btw; of
 6. Producten op te slaan en daarna te verkopen tegen de best verkrijgbare prijs, in welk geval de Klant gehouden is MOTAIL het nog openstaande bedrag van de koopsom te betalen, verminderd met de reeds ontvangen gelden, te vermeerderen met de opslagkosten, extra transportkosten en kosten van de betrokken verzekering.

In grensoverschrijdende zaken gelden deze bepalingen (3.2 a en b) in aanvulling op artikel 75 van het Weens Koopverdrag.

 1. In geval van vertraging van de levering doordat omstandigheden van welke aard dan ook wijzigen, wordt de levertermijn met de duur van de vertraging verlengd. MOTAIL zal de Klant tijdig op de hoogte stellen van een eventuele vertraging. Vertraagde levering geeft de Klant niet het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden, noch om schadevergoeding te vorderen.
 2. MOTAIL is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. In geval van grensoverschrijdende leveringen geldt in afwijking van artikel 73 lid 2 en lid 3 van het Weens Koopverdrag dat iedere aflevering als separate Overeenkomst dient te worden beschouwd.
 3. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan MOTAIL de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Klant de heeft voldaan aan de (financiële) verplichtingen met betrekking tot de daaraan voorafgaande fase(n).
 4. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst Indien de aard, omvang of inhoud van de Overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Klant, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de Overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. MOTAIL zal daarvan zoveel als mogelijk voorafgaand aan de wijziging een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de Overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Klant aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en de termijn van uitvoering.
 5. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is MOTAIL gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen MOTAIL bevoegde persoon en indien ondanks de voorgaande bepaling een expliciet akkoord van de Klant gewenst is door MOTAIL, nadat de Klant akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van MOTAIL op en is voor de Klant evenmin grond om de Overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan MOTAIL een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren producten.
 6. Indien de Klant in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens MOTAIL gehouden is, dan is de Klant aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van MOTAIL daardoor direct of indirect ontstaan.

 

Artikel 4. Prijzen

 1. De prijzen die MOTAIL hanteert of met de Klant overeenkomt staan vermeld op de offerte/overeenkomst en zijn in euro. Deze dienen nog te worden vermeerderd met btw, verzend- en administratiekosten, transportkosten, (brandstof)toeslagen en eventuele andere rechten, heffingen of belastingen, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. MOTAIL is niet gehouden om een Overeenkomst gestand te doen tegen een vermelde prijs die berust op een kennelijke druk- of zetfout dan wel evident niet marktconform is.
 3. MOTAIL is uitdrukkelijk bevoegd eenzijdig de prijs, voorwaarden en de inhoud van een gesloten Overeenkomst te wijzigen, zonder dat de Klant bevoegd is de Overeenkomst te annuleren of te ontbinden, indien marktomstandigheden, verplichtingen ingevolge de wet of regelgeving (voorzien of onvoorzien) dan wel kostenverhogende omstandigheden, zoals doch niet uitsluitend de kosten van grond- en brandstoffen, materialen, fabricage, lonen of transport, daartoe aanleiding geven. MOTAIL is in geval van wijziging nimmer schadeplichtig jegens de Klant.
 4. Afwijkingen in de Overeenkomst tot maximaal 10% van de prijs zullen in beginsel als redelijk worden beschouwd, tenzij de Klant aantoont dat dit redelijkerwijs van haar niet verlangd kan worden.

 

Artikel 5. Betaling

 1. Betaling dient in het geval van een bestelling in de webshop direct bij het plaatsen van de bestelling te geschieden. In andere gevallen geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Deze betalingstermijn is een fatale termijn. MOTAIL is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de Klant in gebreke blijft met de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim. De Klant is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Daarnaast is de Klant een vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd gelijk aan 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 250,00 en een vergoeding van alle werkelijke kosten die worden gemaakt door MOTAIL voor gerechtelijke incasso van haar vordering. Onder de gerechtelijke kosten worden mede begrepen de kosten voor een faillissementsaanvraag, bij wijze van incassomiddel.
 3. Door de Klant gedane betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente, ongeacht het kenmerk dat de klant aan de betaling geeft.
 4. De Klant is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan MOTAIL verschuldigde.
 5. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Klant is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

 

Artikel 6. Controle en reclame

 1. De Klant is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de producten hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de Klant te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 24 uur na levering schriftelijk aan MOTAIL te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen 7 werkdagen nadat de Klant de gebreken heeft ontdekt, althans redelijkerwijze had kunnen ontdekken, schriftelijk aan MOTAIL gemeld te worden. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, waaronder in ieder geval het aantal producten waarop de klacht betrekking heeft, het factuurnummer, ordernummer en dient te worden voorzien van een foto, zodat MOTAIL in staat is adequaat te reageren. De Klant dient MOTAIL in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 2. Reclames worden niet in behandeling genomen indien het geleverde product zich niet meer in originele staat bevindt en/of is verwerkt/bewerkt.
 3. Klachten over een factuur van MOTAIL dienen, op straffe van verval van alle rechten, binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk kenbaar gemaakt te worden, bij gebreke waarvan de factuur als juist en onbetwist wordt beschouwd.
 4. Indien de Klant tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Klant blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de geleverde producten.
 5. Indien de termijnen voor reclamatie genoemd in deze bepaling niet worden opgevolgd, dan komt de Klant geen recht meer toe op vervanging of schadeloosstelling.
 6. Indien vaststaat dat een product gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal MOTAIL het gebrekkige product binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Klant, ter keuze van MOTAIL, vervangen dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Klant voldoen. In geval van vervanging is de Klant gehouden om de te vervangen producten aan MOTAIL te retourneren en de eigendom daarover aan MOTAIL te verschaffen, tenzij MOTAIL anders aangeeft.
 7. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, voor rekening van de Klant. MOTAIL neemt producten slechts retour nadat MOTAIL hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven. De Klant dient de producten zelf te retourneren in een deugdelijke verpakking. Slechts bij een gegronde klacht komen de kosten van het retourneren van producten voor rekening van MOTAIL. Indien de Klant zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MOTAIL producten terugzendt en/of indien Klant de producten terugzendt zonder de aanwijzingen voor retourzending van MOTAIL op te volgen, dan komen alle kosten welke verbonden zijn aan terugzending, ten laste van Klant. MOTAIL is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van de Klant op te (laten) slaan.

 

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

 1. Verkoop en levering vindt plaats onder uitgebreid eigendomsvoorbehoud. Het eigendom van verkochte, geleverde en te leveren producten, ook de reeds betaalde, wordt voorbehouden totdat alle vorderingen – met inbegrip van rente en kosten – van MOTAIL op de Klant uit hoofde van de Overeenkomst en daarmee samenhangende leverantie(s) zijn voldaan.
 2. Zolang het eigendom van de geleverde producten niet op de Klant is overgegaan, kan en mag de Klant de producten niet in eigendom overdragen of aan derden enig ander zekerheidsrecht verlenen voor schulden, leningen of andere financiële regelingen. Deze bepaling heeft goederenrechtelijke werking.
 3. De Klant is verplicht:
 4. De onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten op behoorlijke wijze opgeslagen te houden alsmede deze van merktekens te voorzien en/of als herkenbaar eigendom van MOTAIL te bewaren;
 5. Alle aanspraken van de Klant op verzekeraar met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verpanden aan MOTAIL ex artikel 3:239 BW;
 6. MOTAIL onmiddellijk op de hoogte te stellen indien derden rechten pretenderen ten aanzien van de door de MOTAIL aan de Klant geleverde producten, in het geval MOTAIL op grond van de levering van die producten nog enig bedrag van de Klant te vorderen heeft. MOTAIL is in dat geval gerechtigd om de betreffende producten onmiddellijk onder zich te nemen. In een dergelijk geval is de Klant aansprakelijk voor alle kosten die dit met zich meebrengt. MOTAIL is verplicht deze producten eerst weer uit te leveren nadat MOTAIL volledig is betaald of ter zake van haar vordering(en) adequate zekerheid is gesteld.
 7. MOTAIL is bevoegd om, indien de Klant met betaling te laat is of indien er gegronde reden bestaat om aan te nemen dat de Klant niet of te laat zal betalen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren, haar eigendommen onder zich te (laten) nemen en – gezien het producten met een houdbaarheidstermijn betreft – deze te verkopen aan derden.
 8. Voor het geval MOTAIL ingevolge lid 1 van dit artikel de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust als haar eigendom opvordert, geeft de Klant reeds nu voor alsdan onvoorwaardelijk en niet herroepbaar toestemming aan MOTAIL, of door MOTAIL aan te wijzen derden, om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van MOTAIL zich bevinden en die producten mee terug te nemen indien de Klant in gebreke blijft.
 9. Indien de Klant in gebreke blijft de verplichtingen uit dit artikel (tijdig) na te komen, dan is de Klant in verzuim en verbeurt zij aan MOTAIL, zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is, een direct opeisbare boete van € 10.000,00 per overtreding, te vermeerderen met een boete van € 1.000,00 per dag(deel), zolang de overtreding voortduurt, zulks tot een maximum van € 100.000,00, onverminderd het recht van MOTAIL om daarnaast volledige schadevergoeding te vorderen en onverminderd het vorderingsrecht van MOTAIL tot nakoming van (de overige) verplichtingen van de Klant uit de Overeenkomst.
 10. Indien MOTAIL producten als haar eigendom vordert en deze producten terughaalt, zal MOTAIL aan de Klant voor deze producten een creditnota aan de Klant toezenden ter hoogte van de marktwaarde van de teruggehaalde producten op het moment van terugname. De marktwaarde is in ieder geval gelijk aan de verkoopwaarde verminderd met de kosten van het terughalen van de producten c.q. gelijk aan de verkoopwaarde van de producten die is gerealiseerd in het geval de producten via een onderhandse/ openbare verkoop aan een derde zijn verkocht verminderd met de kosten van het terughalen van de producten, zulks ter keuze van MOTAIL. Onverminderd het recht op overige schadevergoeding.
 11. Indien en voor zover het land van de bestemming van de producten verdergaande mogelijkheden biedt ten aanzien van het eigendomsvoorbehoud, dan gelden die verdergaande mogelijkheden.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. MOTAIL is niet aansprakelijk voor door de Klant of door derden geleden schade, behoudens en voor zover kan worden aangetoond dat sprake is van opzet of grove schuld en/of bewuste roekeloosheid van de directie, leidinggevenden en met leiding belaste personen van MOTAIL.
 2. De Klant is bij wederverkoop verantwoordelijk voor het opvolgen van de regelgeving ten aanzien van het verkopen van alcoholhoudende producten, zowel in Nederland als daarbuiten. Het is de Klant uitdrukkelijk niet toegestaan om de alcoholhoudende producten van MOTAIL te verkopen aan minderjarigen, dan wel aan personen aan wie de producten volgens de in het land van verkoop/de Klant geldende regels en wetten niet is toegestaan. MOTAIL is op geen enkele wijze aansprakelijk indien de Klant zich niet aan het voorgaande houdt.
 3. MOTAIL is in geen geval aansprakelijk voor zuivere vermogensschade, letselschade, overlijden, gederfde winst, gederfde omzet, gemiste besparingen, arbeidskosten, schade door bedrijfsstagnatie, transportkosten, rentekosten en boetes, geleden door de Klant, diens ondergeschikten en bij of door de Klant tewerkgestelde personen, ongeacht hoe deze schade is genaamd (direct, indirect, gevolgschade).
 4. Iedere aansprakelijkheid van MOTAIL en ieder recht op aansprakelijkstelling vervalt indien de Klant haar verplichtingen en de klachttermijnen zoals vermeld in deze algemene voorwaarden niet is nagekomen.
 5. De cumulatieve (maximale) aansprakelijkheid, gebaseerd op welke rechtsgrond(en) dan ook, wordt in zijn totaliteit uitdrukkelijk beperkt tot het naar keuze van MOTAIL:
 6. vervangen van de producten, waar de klachten betrekking op hebben;
 7. tot het bedrag dat door de verzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald vermeerderd met het eigen risico van MOTAIL. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de verzekering plaatsvindt, wordt de aansprakelijkheid voor schade uitdrukkelijk beperkt tot de factuurwaarde van de producten waarop de schade is vastgesteld. De aansprakelijkheid van MOTAIL voor schade is te allen tijde beperkt tot maximaal € 50.000,00. Iedere verdergaande aansprakelijkheid van MOTAIL is uitdrukkelijk uitgesloten.
 8. De Klant vrijwaart MOTAIL voor (alle gevolgen van) aansprakelijkheid van derden met betrekking tot door MOTAIL aan de Klant geleverde producten. Claims van derden worden door MOTAIL derhalve niet geaccepteerd. Voor zover MOTAIL derden heeft ingeschakeld, sluit zij de aansprakelijkheid op grond van artikel 6:76 BW uitdrukkelijk uit.
 9. Indien MOTAIL het nodig acht om producten terug te roepen wegens ongeschiktheid voor (menselijke) consumptie of door de wet- of uit anderen hoofde verplicht wordt om producten terug te roepen, dan is de Klant verplicht om mee te werken aan alle maatregelen die MOTAIL nodig acht en/of daartoe bij wet of van overheidswege verplicht is, zulks ter beperking van schade. Indien de Klant hier niet aan meewerkt dan is de Klant aansprakelijk voor de hierdoor ontstane (meer-)schade met dien verstande dat de mogelijke gevolgen van het in omloop hebben van niet-conforme producten voor rekening en risico zijn van de Klant.
 10. Iedere vorm van aansprakelijk komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Klant en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van MOTAIL, de Klant of derden aan het product wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze en wanneer het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar MOTAIL geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 11. De termijn waarbinnen MOTAIL schriftelijk tot vergoeding van schade kan worden aangesproken, is in alle gevallen en op straffe van verval van recht beperkt tot een termijn van 1 maand nadat het schade brengende feit zich heeft voorgedaan. Alle vorderingen tot schadevergoeding vervallen door verloop van 6 maanden na de aanvang van de dag van aansprakelijkstelling, indien zij niet binnen deze termijn in rechte aanhangig worden gemaakt, tenzij rechten op grond van toepasselijke verdragen, wet- en regelgeving eerder zijn vervallen en/of verjaard.

 

Artikel 9. Industriële en intellectuele eigendom

 1. De Klant zal zich onthouden van enige inbreuk op rechten van industriële- en intellectuele eigendom alsmede soortgelijke rechten van MOTAIL, waaronder begrepen merkenrechten en vertrouwelijke bedrijfsinformatie in de zin van artikel 1 van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen, ter zake van door MOTAIL aan de Klant geleverde producten.
 2. In het bijzonder is het de Klant verboden om informatie aan een of meer derden bekend te maken die hen in staat stelt om de door MOTAIL geleverde producten geheel of gedeeltelijk te (laten) reproduceren.
 3. Indien de Klant in gebreke blijft de verplichtingen uit dit artikel na te komen, dan is de Klant in verzuim en verbeurt zij aan MOTAIL, zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is, een direct opeisbare boete van € 10.000,00 per overtreding alsmede een boete van € 1.000,00 per dag(deel), zolang de overtreding voortduurt, zulks tot een maximum van € 100.000,00, onverminderd het recht van MOTAIL om daarnaast volledige schadevergoeding te vorderen en onverminderd het vorderingsrecht van MOTAIL tot nakoming van (de overige) verplichtingen van de Klant uit de Overeenkomst.

 

Artikel 10. Overmacht

 1. Overmacht wordt gelijkgesteld aan overmacht in de zin van artikel 6:75 BW. Onder overmacht wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, verstaan: de situatie waarbij MOTAIL na het sluiten van de Overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsschade, burgeroorlog, oorlogsgevaar, oproer, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, pandemie, gebrek aan grondstoffen, transportmoeilijkheden, molest, brand, wateroverlast, overstroming, aswolk(en), werkstaking en bedrijfsbezetting (zowel georganiseerd als ongeorganiseerd), in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen, bovenmatig ziekteverzuim van personeel, een hack van enig systeem, IT- problemen, e-mailfraude, wanprestatie van toeleveranciers etc., alles zowel in het bedrijf van MOTAIL als bij derden, zoals toeleveranciers, van wie MOTAIL de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, en alle oorzaken van buitenaf waar MOTAIL geen invloed op heeft. Deze opsomming is niet allesomvattend.
 2. Tijdens en na overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van MOTAIL opgeschort totdat MOTAIL alsnog kan leveren. Gedurende deze termijn is de Klant niet bevoegd tot gedeeltelijke of gehele ontbinding van de Overeenkomst over te gaan.
 3. Indien de periode van overmacht langer duurt dan twee maanden na kennisgeving door MOTAIL, zijn zowel MOTAIL als de Klant gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden dan wel anderszins te beëindigen, zonder dat partijen schadeplichtig worden.
 4. Indien MOTAIL bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is MOTAIL gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst, zonder dat partijen schadeplichtig worden.

 

Artikel 11. Beëindiging van de Overeenkomst

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient de Overeenkomst als separate Overeenkomst te worden beschouwd en komt geen duurovereenkomst tot stand die dient te worden opgezegd.
 2. Indien en voor zover de Klant schriftelijk kan bewijzen dat er sprake is van een duurovereenkomst, dan kan deze steeds schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden (te rekenen vanaf de laatste werkdag van de maand) zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.
 3. MOTAIL is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
 4. de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 5. na het sluiten van de Overeenkomst bij MOTAIL ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen;
 6. de Klant bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 7. door de vertraging aan de zijde van de Klant niet langer van MOTAIL kan worden gevergd dat zij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 8. De Klant is nimmer gerechtigd tot opschorting van de nakoming van zijn verplichtingen jegens MOTAIL.
 9. MOTAIL is bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van MOTAIL kan worden gevergd.
 10. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van MOTAIL op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien MOTAIL de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
 11. Indien MOTAIL tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 12. Indien de ontbinding aan de Klant toerekenbaar is, is MOTAIL gerechtigd een vergoeding van de schade te vorderen, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 13. In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surséance van betaling en/of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, verkeert de Klant van rechtswege in verzuim en staat het MOTAIL vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen en/of te ontbinden dan wel de order of Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van MOTAIL op de Klant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 14. Indien de Klant een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte producten, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de Overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Klant in rekening worden gebracht.

 

Artikel 12. Vrijwaring

 1. De Klant vrijwaart MOTAIL voor eventuele aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan MOTAIL toerekenbaar is.
 2. Indien MOTAIL door derden mocht worden aangesproken, dan is de Klant gehouden MOTAIL zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is MOTAIL, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van MOTAIL en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Klant.

 

Artikel 13. Bevoegde rechter en toepasselijk recht

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij MOTAIL partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van MOTAIL is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft MOTAIL steeds het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Indien de Klant gevestigd is buiten de Europese Unie, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Zwitserland of Suriname, zullen alle geschillen worden beslecht door het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) overeenkomstig het door het NAI vastgestelde arbitragereglement. Het scheidsgerecht zal bestaan uit één arbiter. De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal. De plaats van arbitrage zal zijn in Rotterdam bij het NAI.

U kunt de algemene voorwaarden hier downloaden.

0